Năm TƯ Muốn Biết

Thuận Hạp & Khắc Kỵ như thế nào?

(Mậu Tư từ 07-02-2008 đến 25-01-2009)

 

(Trích dẫn tác phẩm Tử-Vi & Địa-Lư Thực-Hành  của Gs Hàn Lâm Nguyễn-Phú -Thứ)

 

               

Sau khi năm Đinh Hợi chấm dứt, th́ đến năm Mậu Tư được bàn giao từ giờ giao thừa bắt đầu giữa đêm thứ tư, 06-02-2008 để cầm tinh đến 24 giờ ngày 25-01-2009. Năm Mậu Tư này thuộc hành Hỏa và mạng Tích Lịch Hỏa tức Lửa Sấm Sét, năm này thuộc Dương, có can Mậu thuộc mạng Thổ và có chi Tư thuộc mạng Thủy. Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  th́  năm  này "Can khắc Chi" tức  Trời  khắc Đất. Bởi v́ :"Mạng Thổ = Mậu khắc mạng Thủy = Tư" (mạng Thổ tức Trời được khắc xuất, mạng Thủy tức Đất bị khắc nhập). Do vậy, năm này xem như tổng quát rất xấu, bởi v́ bị Trời khắc Đất giống như các năm : Giáp Tuất (1994), Nhâm Ngọ (2002) đă qua, xem như tuổi xấu nhứt của hàng tuổi Tư, chớ không phải người đời cho rằng tuổi có Can là Mậu là không tốt hết đâu. Bằng chứng các tuổi như : Mậu Ngọ (1918 - 1978), Mậu Th́n (1928 - 1988), Mậu Tuất (1958 - 2018)  và Mậu Thân (1908 - 1968. Được biết năm Tư vừa qua là năm Bính Tư thuộc hành Thủy, nhằm ngày thứ hai, 19-02-1996 đến 06-02-1997.

                   Căn cứ theo Niên Lịch Cổ Truyền Á Đông xuất hiện được minh định quảng bá từ năm thứ 61 của đời Hoàng Đế bên Tàu, bắt đầu năm 2637 trước Công Nguyên, cho nên chúng ta lấy 2637 + 2008 = 4645, rồi đem chia cho 60 th́ có kết quả Vận Niên Lục Giáp thứ 78 bắt đầu từ năm 1984 cho đến năm 2043. Do vậy, năm Mậu Tư 2008 này là năm thứ 25 của Vận Niên Lục Giáp 78.

Năm  Mậu Tư  có người thắc mắc, muốn biết năm này tuổi ảnh hưởng vận mạng như thế nào? Vậy chúng ta thử phân tách năm Mậu Tư, th́ thấy ba việc phải làm như sau:

 

1.- Đối với Mạng ảnh hưởng như thế nào?

 

Bởi v́, năm Mậu Tư  thuộc mạng Hỏa sẽ đưa đến  thuận hạp hay khắc kỵ với mọi người như thế nào?

Xin trích dẫn như dưới đây :

 

- Những ngưởi có tuổi cùng mạng Hỏa như : Bính Dần (1926 - 1986 ...), Đinh Măo (1927 - 1987 ...), Giáp Tuất (1934 - 1994 ...), Ất Hợi (1935 - 1995 ...), Mậu Tư (1948 - 2008 ...), Kỷ Sửu  (1949 - 2009 ...), Bính Thân (1956 - 2016 ...),  Đinh Dậu (1957 - 2017 ...),  Giáp Th́n (1904 - 1964 ...),  Ất Tỵ (1905 - 1965 ...),  Mậu Ngọ (1918 - 2078 ...) và Kỷ Mùi (1919 - 1979 ...).

Xem như tương ḥa với năm Mậu Tư bởi v́ có cùng mạng Hỏa cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách b́nh thường, v́ không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định b́nh thường, th́ xem như tương sanh tốt đẹp

 Tuy nhiên, những người có mạng Âm Hỏa như tuổi : Đinh Măo, Ất Hợi, Kỷ Sửu, Đinh Dậu, Ất Tỵ và Kỷ Mùi, th́ tốt hơn những người có mạng Dương Hỏa như tuổi : Bính Dần, Giáp Tuất, Mậu Tư, Bính Thân, Giáp Th́n và Mậu Ngọ. Bởi v́, theo luật Dương Âm lần lượt trưởng tiêu, không khác ngọn thủy triều lên xuống hoặc có không rồi không có hay nói khác đi là Sắc Không rồi Không Sắc. V́ thế: "Dương Âm tương ng tất ứng" c̣n "Dương ng Dương và Âm ng Âm bất ứng". Phương pháp này áp dụng cho tất cả các tuổi, để chúng ta thực hành sau này.

 

- Những người có tuổi  mạng Thổ như : Canh Tư (1900 - 1960 ...), Tân Sửu (1901 - 1961 ...), Mậu Thân (1908 - 1968 ...), Kỷ Dậu (1909 - 1969 ...), Bính Th́n (1916 - 1976 ...) Đinh Tỵ (1917 - 1977 ...), Canh Ngọ (1930 -1990 ...), Tân Mùi (1931 - 1991 ...), Mậu Dần (1938 - 1998 ...), Kỷ Măo (1939 - 1999 ...), Bính Tuất (1946 - 2006 ...) và  Đinh Hợi (1947 - 2007...).

Những người có tuổi mạng Thổ gặp năm Mậu Tư thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Hỏa sanh mạng Thổ ". Bởi v́, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ  được sanh nhập, cho nên những người có mạng Thổ năm này tổng  quát  rất  tốt,  thuận lợi, tiến triển về mọi mặt  để đưa đến thành công như ư. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thủy, mạng Thủy gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Thổ.

 

- Những người có tuổi mạng Kim như : Giáp Tư (1924 - 1984 ...), Ất Sửu (1925 - 1985 ...), Nhâm Thân (1932 - 1992 ...), Quư Dậu (1933 - 1993 ...), Canh Th́n (1940 - 2000 ...), Tân Tỵ (1941 - 2001 ...), Giáp Ngọ (1954 - 2014 ...), Ất Mùi (1955 - 2015 ...), Nhâm Dần (1962 - 2022 ...),  Quư  Măo  (1963 - 2023 ...), Canh   Tuất  (1910 - 1970 ...) và Tân Hợi ( 1911 - 1971 ...).

Những người có tuổi mạng Kim gặp năm Mậu Tư thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Hỏa khắc mạng Kim". Bởi v́, mạng Hỏa được khắc xuất và mạng Kim bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Kim, năm này xấu tổng quát, không thể thực-hiện ǵ kết quả tốt đẹp. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Kim - mạng Hoả gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ.

 

- Những người có tuổi mạng Mộc như : Mậu Th́n  (1928 - 1988 ...), Kỷ Tỵ (1929 - 1989 ...), Nhâm Ngọ (1942 - 2002 ...), Quư Mùi (1943 - 2003 ...), Canh Dần  (1950 - 2010 ...),Tân Măo (1951 - 2011 ...), Mậu Tuất (1958 - 2018 ...), Kỷ Hợi (1959 - 2019 ...), Nhâm Tư (1912 - 1972 ...), Quư Sửu (1913 - 1973 ...), Canh Thân (1920 - 1980 ...) và Tân Dậu (1921 - 1981 ...).

 

Những người có tuổi thuộc mạng Mộc, gặp năm Mậu Tư thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Mộc sanh mạng Hỏa ". Bởi v́, mạng Mộc được sanh xuất và mạng Hỏa bị sanh nhập, cho nên năm này tổng quát những người có mạng Mộc mặc dù được tương sanh, nhưng năm này bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng  những  người  có :  mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa - mạng  Hỏa gặp  năm  mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thủy, và  mạng Thủy gặp năm mạng Kim và mạng Kim gặp năm mạng Thổ.

 

- Những người có tuổi mạng Thủy  như : Bính Tư (1936 - 1996 ...), Đinh Sửu (1937 - 1997 ...), Giáp Thân (1944 - 2004 ...), Ất Dậu (1945 - 2005 ...), Nhâm Th́n (1952 - 2012 ...), Quư Tỵ (1953 - 2013 ...), Bính Ngọ (1906 - 1966 ...), Đinh Mùi (1907 - 1967 ...), Giáp Dần (1914 - 1974 ...), Ất Măo (1915 - 1975 ...), Nhâm Tuất  (1922 - 1982 ...) và Quư Hợi (1923 - 1983 ...).

 

Những người có tuổi mạng Thủy gặp năm Mậu Tư thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy khắc mạng Hỏa". Bởi v́, mạng Thủy được khắc xuất và mạng Hỏa bị khắc nhập, cho nên những người có mạng Thủy năm này mặc dù bị khắc kỵ, nhưng tổng quát nó không bị ảnh hưởng xấu nhiều, v́ những người đó có mạng khắc kỵ với năm và cũng không có lợi bằng những người có mạng Thủy cùng năm mạng Thủy đă dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Thủy - mạng Hỏa gặp năm mạng Kim, mạng Kim gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Thổ.

 

 

2.- Đối với Thiên Can ảnh hưởng như thế nào ? :

 

 Năm Mậu gặp can Giáp Ất :

 

Năm này là năm có Can là Mậu, thuộc mạng Thổ và những người có tuổi Can là Giáp Ất thuộc mạng Mộc, theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, th́ "mạng Mộc khắc mạng Thổ ". Bởi v́, mạng Mộc đuợc khắc xuất và mạng Thổ  bị  khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thổ  dù bị tương khắc, nhưng bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Thủy gặp năm mạng Thủy. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Mộc - mạng Thổ gặp năm mạng Thủy và mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa.

 

Năm Mậu gặp can Bính Đinh :

 

Năm này là năm có Can là Mậu, thuộc mạng Thổ và những người có tuổi  Can  là  Bính Đinh, thuộc  mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành,  th́ "mạng Hỏa sanh mạng Thổ". Bởi v́, mạng Hỏa bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Hỏa dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, v́ "mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đă dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thổ gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Thủy -  mạng Thủy gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Hỏa.

 

Năm Mậu gặp can Mậu Kỷ :

 

Năm này là năm có Can là Mậu, thuộc mạng Thổ và  những  người  có  tuổi  Can  là  Mậu  Kỷ,  thuộc  mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ có cùng mạng Thổ, th́ xem như tương ḥa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách b́nh thường, v́ không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định b́nh thường, th́ xem như tương sanh tốt đẹp.

 

Năm Đinh gặp can Canh Tân :

 

Năm này là năm có Can là Mậu,  thuộc mạng Thổ và những người có tuổi Can là Canh Tân thuộc mạng  Kim, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thổ sanh mạng Kim". Bởi v́, mạng Thổ bị sanh xuất và mạng Kim được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ư. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Thủy - mạng Thủy gặp năm mạng Kim và mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa.

 

Năm Đinh gặp can Nhâm Quư :

 

Năm này là năm có Can là Mậu, thuộc mạng Thổ và những người có tuổi Can là Nhâm Quư thuộc mạng Thủy,  theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, th́ "mạng Thổ khắc mạng Thủy".Bởi v́, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, cho nên năm này những người có mạng Thủy, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện ǵ kết quả như ư. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thủy -  mạng Thổ gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Kim và mạng  Kim gặp năm mạng Hỏa.

 

3.- Đối với Địa Chi ảnh hưởng như thế nào?

 

Năm Tư gặp Chi Hợi Tư :

 

 Năm này có Chi là Tư thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Hợi và Tư thuộc mạng Thủy, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ có cùng mạng Thủy, th́ xem như tương ḥa, cho nên năm này có đời sống an cư & lạc nghiệp sẽ gia tăng, phát triển về mọi mặt một cách b́nh thường, v́ không bị khắc kỵ. Phàm ở trên đời, nếu có đời sống ổn định b́nh thường, th́ xem như tương sanh tốt đẹp.

 

Năm Tư  gặp Chi Th́n Tuất Sửu Mùi :

 

Năm này có Chi là Tư  thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Th́n Tuất Sửu và Mùi tức Tứ M thuộc mạng Thổ, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thổ khắc mạng Thủy". Bởi v́, mạng Thổ được khắc xuất và mạng Thủy bị khắc nhập, nhưng bị khắc xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Mộc gặp năm mạng Mộc. Trường hợp này, giống như người có : mạng Thủy gặp năm mạng Hỏa - mạng Hỏa gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc gặp năm mạng Thổ.

 

Năm Tư gặp Chi Dần Măo :

 

Năm này có Chi là Tư thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Dần và Măo thuộc mạng Mộc, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy sanh mạng Mộc". Bởi v́, mạng Thủy bị sanh xuất và mạng Thổ được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Mộc, xem như tổng quát rất tốt, thuận lợi, tiến triển về mọi mặt để đưa đến thành công như ư. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thủy gặp năm mạng Kim. - mạng Kim gặp năm mạng Thô -mạng Thổ gặp năm mạng Hỏa và  mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc

 

Năm Tư gặp Chi Tỵ Ngọ :

 

Năm này có Chi là Tư thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Tỵ và Ngọ thuộc mạng Hỏa, theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của ngũ hành, th́ "mạng Thủy khắc mạng Hỏa", cho nên năm này những người có mạng Hỏa, xem như là năm xấu tổng quát, không thể thực hiện ǵ kết quả như ư. Trường hợp này, giống như những người có : mạng Thổ gặp năm mạng Mộc - mạng Mộc gặp năm mạng Kim - mạng Kim gặp năm mạng Hỏa và mạng Thủy gặp năm mạng Thổ..

 

Năm Tư  gặp Chi Thân Dậu :

 

Năm này có Chi là Tư thuộc mạng Thủy, những người có Địa Chi Thân và Dậu thuộc mạng Kim, theo luật thuận  hạp  hay khắc  kỵ  của  ngũ  hành, th́ "mạng Kim sanh  mạng Thủy". Bởi v́, mạng Kim bị sanh xuất và mạng Thủy được sanh nhập, cho nên năm này những người có mạng Kim, dù được tương sanh, nhưng bị sanh xuất xem như bị tiêu hao tổng quát, v́ chỉ cho ra mà chẳng thâu được nguồn lợi nào đáng kể và không bằng những người có mạng Hỏa gặp năm mạng Mộc cũng được tương sanh, v́ "mạng Mộc sanh mạng Hỏa như đă dẫn. Trường hợp này, giống như người có : mạng Hỏa gặp năm mạng Thổ - mạng Thổ gặp năm mạng Kim - mạng Thủy gặp năm mạng Mộc và mạng Mộc  gặp năm mạng Hỏa.

 

 

Để tạm kết thúc bài này, tôi xin kính chúc tất cả quư bà con đồng hương bước sang năm mới Mậu Tư 2008 được : An Khang Thịnh Đạt - Công Thành Danh Toại - Tâm Thân Thường Lạc và Phúc Thọ Khương Ninh.

 

 

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ

Mừng Xuân Mậu Tư 2008

 

              [BANTIN]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 02/04/08