Mừng Xuân Mậu Tư 2008

       Hàn Lâm Nguyễn-Phú-Thứ

                     Giáo Sư & Nhà Văn

                 Huy Chương và Hội Viên :

               Bắc Đẩu Bội Tinh (2007)

  Chevalier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur

           Đệ Ngũ Đẳng Hàn Lâm (2003)

Chevalier dans l’Ordre des Palmes Académiques

                       Pháp Quốc

 

Kính chúc quư bà con đồng được AN VUI & THỊNH ĐẠT

nhứt là SỨC KHỎE được DỒI DÀO

 

=======

 

Năm Mu Tư 2008 có phải là năm Con Chut Vàng

v́ nó đứng đầu thp nhị địa chi hay không?

 

Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

 

(Xin trich dẫn từ trang 915 đến 918 quyển Tử-Vi & Địa-Lư Thực-Hành của Nguyễn Phú Thứ)

 

Sau khi năm Đinh Hợi chấm dứt, th́ đến năm Mậu Tư được bàn giao từ giờ giao thừa giữa đêm thứ tư,  06-02-2008 để cầm tinh đến 24 giờ đêm 25-01-2009. Năm Mậu Tư này thuộc hành Hỏa và mạng Tích Lịch Hỏa, năm này thuộc Dương, có can Mậu thuộc mạng Thổ và có chi Tư thuộc mạng Thủy.

Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành,  th́  năm  này "Can khắc Chi" tức  Trời  khắc Đất. Bởi v́ :"Mạng Thổ = Mậu khắc mạng Thủy = Tư " (mạng Thổ tức Trời được khắc xuất, mạng Thủy tức Đất bị khắc nhập). Do vậy, năm này xem như tổng quát rất xấu, bởi v́  bị Trời  khắc  Đất  giống như các năm : Giáp Tuất (1994), Nhâm Ngọ (2002) đă qua, xem như tuổi xấu nhứt của hàng tuổi Tư, chớ không phải người đời cho rằng tuổi có Can Mậu là không tốt hết đâu. Bằng chứng các tuổi như : Mậu Thân (1908 - 1968), Mậu Ngọ (1918 - 1978) và Mậu Tuất (1958 - 2018), Mậu Th́n (1928 - 1988), đều tốt hơn Mậu Tư, v́ các tuổi này được tương sanh hay tương ḥa.

Được biết, năm Tư vừa qua là năm Bính Tư thuộc hành Thủy, nhằm ngày thứ hai, 19-02-1996 đến 06-02-1997 (xem trang từ 209 đến 212 trong quyển Tử-Vi & Địa-Lư Thực-Hành của Nguyễn Phú Thứ).

 

Năm Tư nào là năm con Chuột nào tốt nhứt ?

 

Trong thiên hạ thường nói, người nào sanh năm Tư = con Chuột tức là năm đầu của Thập Nhị Địa là người đó sẽ làm ăn phát đạt, giàu có và địa vị cao sang. Nhưng nên biết rằng, mỗi Địa Chi có 5 tuổi khác nhau, ví như tuổi Tư th́ có : Giáp Tư, Bính Tư, Mậu Tư, Canh Tư Nhâm Tư.

Nếu chúng ta b́nh tâm đ xét v tui Giáp Tư, xem coi có phäi là tui cc tt trong hàng tui Tư hay không? th́ thy :

 Tuổi Giáp Tư là tuổi đứng đầu :

- Thập thiên Can : Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm và Quư.

- Thập nhị địa Chi : , Sửu, Dần, Măo, Th́n, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất và Hợi.

Nhưng nó không phải là tuổi tốt nhứt trong 5 tuổi Tư. Xin lần lượt phân tách các tuổi Tư đối với luật thuận khắc Ngũ Hành như sau :

 

Giáp : là nhng ngưi sanh vào các năm 1924 - 1984...có Can là Giáp thuộc Mộc và Chi là Tư thuộc Thủy.

Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, th́ Thủy dưỡng hay sanh Mộc tức tuổi Giáp Tư thuộc mạng Hải Trung Kim được Chi sanh Can.

 

Bính Tư : là những người sanh vào các năm 1936 - 1996... có Can là Bính thuộc Hỏa và Chi là Tư thuộc Thủy.

Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, th́ Thủy khắc Hỏa tức tuổi Bính Tư thuộc mạng Giản Hạ Thủy bị Chi khắc Can.

 

Mậu Tư : là những người sanh vào các năm 1948 - 2008... (xin xem lại ở trước).

 

Canh Tư : là những người sanh vào các năm 1900 - 1960...  có Can là Canh thuộc Kim và Chi là Tư thuộc Thủy, thuộc mạng Bích Thượng Thổ.

Căn cứ theo luật thuận hạp hay khắc kỵ của Ngũ Hành, th́ Kim sanh Thủy tức tuổi Canh Tư này được Can sanh Chi tức Trời sanh Đất, cho nên người có tuổi Canh Tư này rất  tốt  trong hàng  tuổi Tư, bởi  thành công dễ dàng trong mọi mặt của cuộc đời.

Viết đến đây, tôi cũng nhớ lại trong dân gian thường nói : "Người nào có tuổi can là Canh, th́ tương lai có đời sống đầy lo lắng và cô độc", v́ do chữ Canh Cô mà ra, tôi thấy không hoàn toàn đúng.

 

Nhâm Tư : là những người sanh vào các năm 1912 - 1972 ... có Can là Nhâm thuộc Thủy và Chi là Tư thuộc Thủy, cho nên tuổi Nhâm Tư Can Chi cùng hành Thủy hay nói khác di Trời và Đất được tương ḥa với nhau và có mạng Tang Đố Mộc.Do vậy, người có tuổi Nhâm Tư có đời sng căn bn vng chc trong s nghip thăng tiến ca cuc đời.

Ngoài, chúng ta c̣n thấy tuổi Nhâm Tư, có can Nhâm, nhưng ch̀ có được tương ḥa Can Chi, tuổi này không tốt bằng tuổi Canh Tư được Can sanh Chi, mặc dù tuổi này có Can là Canh.

Xuyên qua 5 tuổi Tư đă dẫn ở trên, chúng ta thấy người có tuổi Tư phái Nam tốt hơn phái Nữ v́ chỉ được thuận chiều Dương mà thôi.

Do vậy, chúng ta có thể kết luận rằng : Tuổi Canh Tư tức con Chuột bạch kim tốt nhứt của hàng 5 tuổi Tư.

 

Nhân nhc đến tui Nhâm Tư ở trên, tôi nh trong dân gian thưng nói : "Nam Nhâm, N Quư", ch vi kết lun rng : Ngưi phái nam có tui can là Nhâm th́ tt nht hết, tôi thy không đúng hoàn toàn, nó chỉ thun chiu dương đi vi ngưi phái nam mà thôi, v́ nó có cùng dương, c̣n trưng hp ngưi phái nam có tui Can là Âm như : Ất, Đinh, K, Tân, Quư th́ bị trái ngưc, cho nên së có mt đi sng không tt bng ngưi phái n, v́ nó rt thun chiu âm.

Để t́m hiểu tuổi nào tốt nhứt trong 5 Can là Nhâm : Nhâm Tư, Nhâm  Dn, Nhâm Th́n, Nhâm Ngọ,   Nhâm Thân Nhâm Tut, xin trích dẫn như sau :

 

Nhâm Tư : (xin xem lại ở  trước).

 

Nhâm Dần : là nhng người sanh vào các năm 1902 -1962 - 2022... tuổi này thuộc Kim Båc Kim, nó có CanNhâm  thuộc Thủy và Chi  là Dần thuộc Mộc, nếu căn cứ theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ Thủy dưỡng Mộc tức Can sinh Chi  hay nói khác đi Trời sinh Đất, cho nên người có tuổi Nhâm Dần này rất tốt trong hàng tuổi Dần, bởi v́ Trời ban cho khả năng và đức tính đặc biệt để thành công dễ dàng trong tương lai của cuộc đời. Trường hợp này giống như người tuổi Canh Tư.

 

Nhâm Th́n : là nhng người sanh vào các năm 1952 - 2012 - 2072... tuổi này thuộc Trường Lưu Thủy, nó có CanNhâm thuộc ThủyChiTh́n thuộc Th, nếu căn cứ theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ Th khắc Thủy tức Chi  tức Can  hay  nói khác đi Đất khắc Trời, cho nên người có tuổi Nhâm Th́n này thiếu may mắn trong cuộc sinh sng hằng ngày, thường bị nghịch cảnh đưa đến, v́ thế có một đời sống bất an triền miên. Trường hợp này giống như người tuổi Bính Tư.

 

Nhâm Ngọ : là nhng người sanh vào các năm 1942 - 2002- 2062... tuổi này thuộc Dương  Liễu  Mộc,  nó có CanNhâm thuộc ThủyChi Ngọ thuộc Hỏa, nếu căn cứ theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ Thủy khắc Hỏa tức Can khắc Chi hay nói khác đi Trời khắc Đất, cho nên người có tuổi Nhâm người có tuổi có một đời sống gặp nhiều tr ngại và bị thay đổi thăng trầm bất thường, xem như tuổi xấu nhứt của hàng tuổi Ngọ.Trường hợp này giống như người tuổi Mậu Tư.

 

Nhâm Thân : là nhng người sanh vào các năm 1932 - 1992 - 2052...  tuổi này  thuộc Kiếm Phong Kim, nó có CanNhâm thuộc ThủyChiThân thuộc Kim, nếu căn cứ theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ Kim sinh Thủy tức Chi sinh Can hay nói khác đi Đất làm lợi cho Trời, cho nên người có tuổi Nhâm Thân này rất thuận lợi trong cuộc đời là do may mắn đưa đến, chớ không phài do thực tài tạo nên, cho nên thời gian may mắn đó chỉ có một thời gian mà thôi. Trường hợp này giống như người tuổi Giáp Tư.

 

Nhâm Tut : là nhng người sanh vào các năm 1922 - 1982 - 2042... tuổi này thuộc Đại Hải Thủy, nó có CanNhâm thuộc ThủyChiTut thuộc Th, nếu căn cứ theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ Th khắc Thủy Chi  khắc Can  hay  nói khác đi  Đất khắc Trời, cho nên người có tuổi Nhâm Tut này thiếu may mắn trong cuộc sinh sống hằng ngày. Trường hợp này giống như người tuổi Bính Tư.

 

C Tng Thng Nguyn Văn Thiu

có phải  tuổi Tư hay không ?

 

Theo ông Phạm Trần, viết trên tạp chí Diễn Đàn Việt Nam số 121, tháng 11 năm 2001 phát hành tại Munchen, miền Nam Đức Quốc, nơi trang 5 cho biết Ông Nguyễn Văn Thiệu, sinh ngày mồng 5 tháng 4 năm 1923, tại Ninh Thuận, nguồn gốc Đạo Phật, nhưng theo Đạo Thiên Chúa Giáo khi lập gia đ́nh với Bà Nguyễn Thị Mai Anh, quê quán Mỹ Tho, ông bà sanh đ ược 4 người con, 2 trai và 2 gái.

Ngoài ra, trong quyễn Những ngày cuối  cùng của VNCH của giáo sư Nguyễn Khắc Ngữ viết tại trang 37 cũng có nhắc đến thời gian sanh của Ông Nguyễn Văn Thiệu giống nhau.

Hơn na, trong quyn t điển Petit Larousse ấn hành tại Paris - France, nơi trang 1437 cũng viết Ông Nguyễn Văn Thiệu sanh năm 1923 như sau : 

Nguyen Van Thieu, général et hommes d'État Vietnamien, né à Phan Rang en 1923, président de la république du Viet Nam du Sud de 1967 - 1975.

Nếu trường hợp Ông Nguyễn Văn Thiệu sanh ngày mồng 5 tháng 4 năm 1923 dương lịch, th́ tính theo năm âm lịch së là năm Quư Hợi. Bởi v́, năm Quư Hợi bắt đầu từ  giữa đêm 16-02-1923 đến  giữa  đêm  04-02-1924, thuộc mạng Đại Hải Thủy.

 

Đưc biết, nhng người sanh vào các năm 1923, 1983... rớt vào tuổi Quư Hợi, thuộc mạng Đại Hải Thủy, th́ có Can Quư tức Trời thuộc mạng Thủy và có ChiHợi tức Đất cũng cùng thuộc mạng Thủy. Theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ người có tuổi Quư Hợi này được tương ḥa, bởi v́ Can Chi có cùng hành, cho nên có một đời sống b́nh an và khả năng vững chắc để thăng tiến trong sự nghiệp tương lai. Nhưng tuổi này rất thuận hạp cho nữ giới hơn nam giới, bởi v́, có Can Quư thuộc âm.

 

Trái lại, trong hồi kư Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi của Cụ Hoành Linh Đỗ Mậu, tại trang 619 xin trích dẫn ngắn gọn như sau :

. . . . Đầu năm 1963, sau khi về nắm chức Tư Lệnh Sư đoàn 5, Thiệu đă đến văn pḥng tôi thăm xă giao. Tôi cho Thiệu biết :"Số  của  Thiệu  sắp  đến  thời làm rất  lớn vào hàng văn vơ song toàn, it nhất cũng vào hàng Bộ Trưởng Quốc Pḥng". Thiệu rất ngạc  nhiên  không  hiểu  v́ sao tôi biết được số tử vi,  nghïa là biết được ngày giờ sinh âm lịch của Thiệu. Tuy nhiên, Thiệu vẫn dè dặt xin tôi đừng nói ra sợ  "Ông Cụ biết được ông së chém đầu cả hai đứa ḿnh". Thật thế, ít ai có lá số tử vi đại quư cách như Thiệu và đặc biệt là cung Phúc Đức cho Thiệu hưởng được hết âm đức của cha mẹ ông bà.

Số của Thiệu có đến bốn chữ "Tư", tuổi Giáp Tư (1924), sinh vào giờ Tư (nửa đêm), tháng Tư (tháng 11 âm lịch) và cung Mệnh Viên cũng nằm ở Tư.

 

Lại nửa, mệnh của Thiệu lại là Kim mà lại nằm ở cung Thủy là rất đắc cách.

Năm 1965 Thiệu 41 tuổi đi vào  cung  Thổ, mà Thổ lại sinh Kim, lại gặp Khoa, Quyền, Lộc, Binh, H́nh, Tướng, Ấn hội chiếu là thượng cách, v́ thế Thiệu giữ chức Chủ Tịch Ủy Ban Lănh Đạo Quốc Gia rồi lên chức Tổng Thống, hết đại hạn 10 năm ở cung Thổ năm 1975, Thiệu 51 tuổi đi vào cung Hỏa, mà Hỏa th́ đốt cháy Kim, nên Thiệu mất chức Tổng Thống...

Thời gian những người sanh năm Giáp Tư 1924 (bắt đầu t nửa đêm 05-02-1924 đến nửa đêm 24-01-1925 là chấm dứt), thuộc Hải Trung Kim, nó có CanGiáp thuộc  MộcChi thuộc Thủy, nếu căn cứ theo luật thuận khắc của ngũ hành, th́ Thủy dưỡng Mộc tức Chi sinh Can hay nói khác đi Đất làm lợi cho Trời, v́ thế người có tuổi Giáp Tư này rất thuận lợi trong cuộc đời là do may mắn đưa đến, chỉ có một thời gian mà thôi.

 

Đưc  biết, tin các báo Hoa K đăng : Lúc 10 gi 30 đêm th bảy 29-9-2001 cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đă t trần v́ bịnh tai biến mạch máu năo tại bịnh viện Beth Israel Deaconess Medical, ở Boston Hoa Kỳ, hưởng thọ 78 tuổi. (nếu chúng ta lấy năm 2001 đem trừ cho 78 tuổi së thấy được năm sanh là 1923 dương lịch).

 

 

Hàn Lâm NGUYỄN PHÚ THỨ

Mừng Xuân Mậu Tư 2008

 

              [NSLONGHOA]

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TR̀NH HỘI ĐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ NSLONGHOA
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 03/16/08