.  . .  .  .

Long Hoa

trao đổi thông tin - xiễn dương Phật đạo

Viện Phổ Thông Giáo Lý và Phật Học Viện PGHH/Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội PGHH Chủ Trương

Tập San LONG-HOA Hân Hạnh Chào Mừng Chư Tôn Đức, Quý Phật Tử, Đồng Đạo Cùng Qúy Độc Giả

Long Hoa/PHV.PGHH

Tháng 08-2006

Tháng 07-2006

Tháng 06-2006

Tháng 05-2006

Tháng 04-2006

Tháng 03-2006

Tháng 02-2006

Tháng 01-2006

 

 

Tháng 1, 2006

 

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGHH,

Phật Học Viện PGHH,

Ban Chủ Trương Bản Tin Long Hoa

Trân Trọng Kính Chúc Đồng Bào Trong và Ngoài Nước, Qúy Đồng Đạo, Độc Giả

Một Năm Mới An Khang và Thịnh Vượng.

 

TRONG SỐ NÀY:

 

Thích Thái Hòa

Lời Ru Chạm Mặt Trời 


Tâm Hà Lê Công Đa

Phôi bào, ngừa thai, phá thai qua chủ thuyết tái sanh, luân hồi của đạo Phật.


Tâm Hà Lê Công Đa

Công Chúa Diệu Thiện và

Tiến Trình Nữ Hoá Bồ Tát Quán Âm.(Dịch)


Nguyễn Hữu Hoạt.

Những kết tụ của nền văn hóa Việt

hay

Dẫn dụ về chữ Nhân, Nghĩa, Tình trong ngày Xuân.


Nguyễn Thanh Liêm, Ph.D.

NHÖÕNG ÑOÙNG GOÙP QUAN TROÏNG VAØO VIEÄC PHAÙT TRIEÅN GIAÙO DUÏC ÔÛ MIEÀN NAM CUÛA NHÖÕNG NHAØ GIAÙO DUÏC XUAÁT THAÂN TÖØ ÑÒNH TÖÔØNG HAY TÖØ TRÖÔØNG TRUNG HOÏC COLLEØGE LE MYRE DE VILERS MYÕTHO


Prof. Trịnh Xuân Thuận, Ph. D.Ph. D.

Phỏng Vấn Đầu Năm.


Hồ Minh Châu:

- Chú Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ: Khuyên Người Đời Tu Niệm.

- Chú Giải Sám Giảng Đức Huỳnh Giáo Chủ: Khuyến Thiện.


THAM KHẢO/TÔN GIÁO BẠN

CHỈ TRONG SỰ THẬT MỚI CÓ HOÀ BÌNH

SỨ ĐIỆP CỦA GÍAO HOÀNG BÊNÊĐICTÔ XVI

VỀ VIỆC CƯ HÀNH NGÀY THẾ GIỚI HOÀ BÌNH

1 THÁNG GIÊNG 2006

GIÁO DỤC

Nguyễn Thanh Liêm:

     TÌNH TRẠNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẾ KỶ

      XXI.

 

XUÂN BÍNH TUẤT 2006

Mùa Xuân Quang Trung.

      An Phong Nguyễn Văn Diễn

Năm Bính Tuất Nói Chuyện Chó.

     Đặng Tiến

Năm Tuất muốn biết

Thuận Hạp & Khắc Kỵ như thế nào ?

Hàn Lâm Nguyễn Phú Thứ

Lời Chúc Đầu Năm.

Trà Lũ

Đêm Giao Thừa Nhớ Mẹ

Trần Mạnh Hảo

Hai Lần Phép Lạ.

Giao Chỉ

Sao Rơi Cửa Phật.

     Giao Chỉ & Nguyễn Như Tấn.

Con Đường Buồn Thiu.

Tuệ Chương/Bernard Fall

 

VẤN ĐỀ THỜI SỰ

Mỹ Vây Bể Đông: Dàn Bắn Chận Phi Đạn

2006: Chấm dứt sự mê hoặc của Trung Quốc
 

Y TẾ & SỨC KHOẺ

TS. Mai Thanh Truyết.

Moät Naêm Nhìn Laïi Trong Laõnh Vöïc Khoa Hoïc

春去百花落, 春到百花開
事逐眼前過, 老從頭上來
莫謂春殘花落盡, 庭前昨夜一枝梅

Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai
Sự trục nhãn tiền quá, Lão tòng đầu thượng lai
Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai
告疾示眾 Cáo tật thị chúng
滿覺禪師 -
Mãn Giác thiền sư

Xuân về trăm hoa rụng, Xuân đến trăm hoa nở
Việc đời thấy truớc mắt, Trên đầu đã bạc rồi.
Đừng nghĩ xuân đi hoa rụng hết
Đêm qua truớc ngõ một cành mai.
(Có bệnh bảo với mọi người)
(bản dịch: van Pham, Trích Văn học hdc)

Mọi chi tiết xin liên lạc:

phvpghh@aol.com or:  lecongda@aol.com

 

SÁCH ĐÃ LÊN MẠNG:

Đức Huỳnh Giáo Chủ * Vương Kim Phan Bá Cầm

 

Tâm Hà Lê Công Đa:

Lý Tưởng Bồ Tát

&

Bồ Tát Đạo

 

Thiền,

Con Đường Nghịch Lý

 

Osho

Vượt Khỏi Giáo Điều

 

Đức

Đạt Lai

Lạt Ma

 

Tánh và Tướng:

Vấn Đề Nhị Đế...

 

G.Newland

 

Bồ Tát

Quán Thế Âm

 

GS Chun Fang Yu

 

TS. Lê Hiếu Liêm:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOME GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT HỌC TRÌNH HỘI ÐỒNG GIẢNG HUẤN THƯ VIỆN SINH VIÊN VỤ BẢN TIN PHV
For any questions, send Email to:  phvpghh@aol.com
Copyright © 2003. PhatHocVienPGHH. All rights reserved.
Revised: 10/03/06