Đức Huỳnh Giáo Chủ
Vương Kim

Đức Phật, Hoàng thiên lịnh giáng trần,

Huỳnh gia chuyển kiếp lập đời Tân.

Giáo truyền đạo Thích d́u sanh chúng,

Chủ ư chọn người vẹn Tứ ân.

(H́nh Tác giả: Vương Kim Phan Bá Cầm)

Phần I:

HÀNH TRẠNG

 

Thiên thứ nhứt

Giai đoạn ra đời mở đạo

 

Chương I: Bối cảnh xă hội

Chương II:Thân thế

Chương III: Ra Tế độ

Chương IV: Đăng Sơn

Chương V: Sứ Mạng

Chương VI: Lưu Cư

Chương VII: Vận Động Độc Lập

Chương VIII: Tổ Chức Hàng Ngũ

Chương IX: Chuẩn Bị Đấu Tranh

 

Thiên thứ hai

Giai đoạn hoạt động đấu tranh

 

Chương X: Dấn Thân

 

Thiên thứ ba

Giai Đoạn Vắng Mặt

 

Chương XI: Lư Do Thọ Nạn

Chương XII: C̣n Hay Mất

 

Phần II:

SỰ NGHIỆP

 

Thiên thứ tư

Sự Nghiệp Về Mặt Đạo

Tôn Phái Phật Giáo Ḥa Hảo

 

Chương XIII: Học Phật

Chương XIV: Tu Nhân

 

Thiên thứ năm

Sự Nghiệp Về Mặt Đời:

Công nghiệp cách mạng

 

Chương XV: Quân Sự.

Bộ Đội Nguyễn Trung Trực

 

Chương XVI: Chánh Trị

Việt Nam Dân Chủ Xă Hội đảng

 

Cùng một tác giả:

 Long Hoa xuất bản

-         Tận Thế và Hội Long Hoa (1952)

-         đức Phật Thầy Tây An (1953) (hiệp với đào Hưng)

-         để Hiểu Phật Giáo Ḥa Hảo (1954) (hiệp với Thanh Sĩ)

-         Đời Hạ Ngươn (1960)

-         đời người dướI ánh sáng đạo Phật (1960)

-         Bửu Sơn Kỳ Hương (1966)

-         Hành sử đạo Nhân (1970)

-         Tu Hiền (1972)

-         đời Thượng Ngươn (1973)

-         Pháp Môn Tịnh độ (1973)

-         Tại Sao Ta Phải Tu (1974)

Dân Xă Tùng Thư

-         Chánh trị thường thức (1956)

-         Tinh thần cán bộ (1971)

-         Lập trường Dân Xă đảng (1971)

 

MUC LUC | CHƯƠNG 1 | | CHƯƠNG 2 | | CHƯƠNG 3 | | CHƯƠNG 4 | | CHƯƠNG 5 | | CHƯƠNG 6 | | CHƯƠNG 7 | | CHƯƠNG 8 | | CHƯƠNG 9 | | CHƯƠNG 10 | | CHƯƠNG 11 | | CHƯƠNG 12 |

| CHƯƠNG 13 | | CHƯƠNG 14 | | CHƯƠNG 15 | | CHƯƠNG 16 | | CHƯƠNG 17|

 

 

[TV. PGHH]